Kampania społeczna

BIP

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Opiniowanie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydaje opinie w sprawie:
 1. Wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 3. Odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 4. Spełniania przez dziecko obowiązku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, szkołą
 5. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 6. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 7. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
 8. O specyficznych trudnościach w uczeniu się
 9. Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 10. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 11. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 12. Udzielanie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 13. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 14. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno -pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 15. Inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
Ponadto możliwe jest uzyskanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy